M?c tiêu tang tru?ng H?i Thánh là m?c tiêu không d? gì d?t du?c. T?t c? các m?c su d?u ao u?c H?i Thánh c?a h? tang tru?ng. Quy?n sách này là l?i dáp cho nhu c?u tang tru?ng H?i Thánh. B?n s? hi?u rõ hon v? ý nghia c?a câu “m?i s? hi?p l?i làm ích l?i” trong hành trình vuon t?i m?c tiêu tang tru?ng H?i Thánh. H?i các m?c su, khi t?ng câu ch? và s? x?c d?u c?a sách này d?n v?i lòng quý v?, quý v? s? nhìn th?y s? tang tru?ng H?i Thánh – di?u quý v? h?ng u?c ao và kh?n xin.